Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между  фирма Стар-Медия ЕООД, вписана в Търовския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 114681638, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ж.к.Дружба, бл 221, вх А, ап 14, наричан по-долу ДОСТАВЧИК, и клиентите на услугите, предоставяни чрез електронен магазин COOKIT.BG, разположен на домейн http://cookit.bg , наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ.

(2) За да използват услугите на електронния магазин COOKIT.BG, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ трябва да имат навършени 18 г.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2.  Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: Стар-Медия ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ж.к.Дружба, бл 221, вх А, ап 14
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, кв. Борово, ул. Пирински проход 39
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, кв. Борово, ул. Пирински проход 39

e-mail: office@cookit.bg, мобилен телефон 0883 25 22 55

 1. Вписване в публични регистри
 • Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 114681638 от 14.03.2019 г.
 • Регистър в КЗЛД под идентификационнен №1441407/03.04.2018
 • Регистър на обектите за производство на храни и търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните, Заявление вх.No44109/11.09.18г.
 1. Надзорни органи:
 • Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg
 • Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg
 • Българска агенция по безопастност на храните
  Адрес: гр. София, п.к.1504, бул. Данаил Николаев No.7
  тел.: 02 / 944 46 36
  факс: 02 / 944 17 06
  email: rvs_22@nvms.government.bg
  Уеб сайт: http://babh.government.bg
 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 114681638

III . ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Основните характеристики на Услугата са следните:

 • ДОСТАВЧИКЪТ предлага на сайта COOKIT.BG оразмерени хранителни продукти по рецепта в Категория “Избери рецепта“, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва сам да сготви, по стъпки написани на карта получена при доставката.
 • ДОСТАВЧИКЪТ също предлага хранителни стоки, стоки за дома, кухненски уреди и пособия, и напитки в Категория “Бакалия“

IV. ЦЕНА И НАЧИН НАПЛАЩАНЕ

Чл. 4.  Посочените в електронен магазин COOKIT.BG цени на стоките и продуктите са крайни и са в български лева, с включени всички данъци и такси.

Чл. 5.  Начини на плащане:
– наложен платеж
– с карта за гр. София през мобилен ПОС терминал на Райфайзен банк

V. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.6.  Настоящите Общи условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ на електронен магазин COOKIT.BG. С натискане на бутона „Поръчване“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Чл.7. С кликване върху бутона „Поръчване“ ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се във виртуалната му „КОШНИЦА“ – това действие има правно обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение на поръчката си, от който момент договорът се счита за сключен.

Чл. 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва договор за покупко-продажба на избраните от него стоки и продукти, предлагани в електронен магазин COOKIT.BG, по следния начин:

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва регистрация в електронен магазин COOKIT.BG чрез предоставяне на необходимите данни. Той е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в срока по предходната алинея, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до профила му в електронен магазин COOKIT.BG.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ влиза в системата за извършване на поръчки в електронен магазин COOKIT.BG чрез идентифициране с имейл и парола или facebook профил.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира една или повече от предлаганите в електронен магазин COOKIT.BG стоки и продукти и ги добавя към виртуалната си „КОШНИЦА“. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избира стоки и продукти от следните два раздела в електронният магазин:
 1. Раздел „ИЗБЕРИ РЕЦЕПТА” – в този раздел ДОСТАВЧИКЪТ предлага за закупуване продукти, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам да може да приготви избрано от сайта ястие. С доставката на закупените продукти ДОСТАВЧИКЪТ ще предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ и рецепта за приготвяне на съответното ястие, както и други необходими предписания по негова преценка.
 2. Раздел „БАКАЛИЯ” – в този раздел ДОСТАВЧИКЪТ предлага за закупуване храннителни и нехранителни стоки и продукти.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира начин на доставка и предоставя данни за извършването й.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира начин и момент за плащане на цената.

Чл. 9. ДОСТАВЧИКЪТ изпраща имейл на ПОТРЕБИТЕЛЯ, с който потвърждава, че поръчката е получена.

VI. ДОСТАВКА

Чл. 10.  Доставката се извършва от ДОСТАВЧИКА и е безплатна.

Чл. 11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира дата и часови диапазон за доставка, както и място за доставка. При посочени неверни или сгрешени данни за извършване на доставката, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнението на договора.

Чл. 12. Непосредствено преди да извърши доставката, ДОСТАВЧИКЪТ се обажда на ПОТРЕБИТЕЛЯ по телефона за напомняне.

Чл. 13. В рамките на срока за доставка ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да откаже доставката на потвърдена поръчка, ако се установи липса на складова наличност на заявените стоки и продукти. ДОСТАВЧИКЪТ уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ по телефон или имейл най-малко един час преди часовия диапазон за доставка. В случай, че стоките и продуктите са заплатени, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избира между:
– възстановяване на платената от него сума или
– приспадане на платената сума от цената на нова заместваща поръчка, направена в срок до петнадесет календарни дни.

Чл. 14. Стоките и продуктите се предават на адреса за доставка, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ, лично или на негов представител. При предаване на стоките и продуктите ПОТРЕБИТЕЛЯТ,  или неговият представител подписват придружаващите ги документи. В случай, че в срока за доставка ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен на посочения от него адрес или не си потърси доставката, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и продукти и има право да задържи извършеното плащане.

Чл. 15.  В електронен магазин  COOKIT.BG, ДОСТАВЧИКЪТ  предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стандартен формуляр (съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите) за упражняване правото му на отказ.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ, може да изтеглите от тук.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже:

– от направената поръчка чрез имейл и по телефон най-късно до 4 часа преди заявения часови диапазон за доставка. Ако до този момент има извършено плащане, то следва да бъде върнато от ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 7 работни дни. Възстановяването на плащането става като ДОСТАВЧИКЪТ използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция. Ако до този момент ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е заплатил, той се освобождава от задължението си за плащане.

– ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се откаже от вече направена доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики. В този смисъл ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да се откаже и да върне хранителни продукти с кратък срок на годност, хранителни продукти изискващи хладилно съхранение, както и плодове и зеленчуци.

– във всички останали случаи, извън горепосочените, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведомява за това ДОСТАВЧИКЪТ чрез имейл и по телефон. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да съхранява получените стоки и продукти съобразно изискванията за съхранение, със запазен търговски вид и ненарушена опаковка. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се договарят за срока и начина на връщане на получената доставка. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи 20 лева на ДОСТАВЧИКЪТ за организационни разходи.

Чл. 16. В момента на получаване на доставката ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоките и продуктите със заявеното. При нарушения във външния вид на стоките и продуктите, възникнали при транспорта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да констатира това в присъствието на куриера и да се обърне към него за съставяне на протокол за увредена пратка.

Чл. 17. Рискът от повреда или загуба на стоките и продуктите се прехвърля върху ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на доставката до посочения от него адрес за доставка. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквато и да било загуба или повреда на стоките и продуктите, след като те са били доставени в съответствие с договореното.

Чл. 18. Собствеността върху стоките и продуктите преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ с извършването на доставката в съответствие с договореното и след като ДОСТАВЧИКЪТ е получил пълно заплащане за нея.

VII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 19. ДОСТАВЧИКЪТ събира минимален брой лични данни, за да гарантира на ПОТРЕБИТЕЛЯ качествено обслужване.

Чл. 20. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира защитата на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ и без негово съгласие няма да ги преотстъпва на трети лица, освен в предвидените в закона случаи. Всяка предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация се обработва конфиденциално и в строго съответствие с националното и европейското законодателство.

Чл. 21. ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран в Комисията за защита на личните данни в България, която гарантира сигурността на информацията по всяко време.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия не води до недействителност на целия договор.

Чл. 24. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

Чл. 25. В случай на възникване на спор и непостигане на съгласие за разрешаване му по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 26. ДОСТАВЧИКЪТ може да променя настоящите Общи условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация.

0

Въведи текст и натисни Enter за търсене