Партньорска програма на Cookit.bg

Запиши се в нашата Партньорска програма. Регистрирай се и покани приятел, за да спечелиш. Колкото повече приятели поканиш, толкова повече ще печелиш.

За всеки твой приятел направил поръчка, ти ще печелиш по 1 лев. Може да си получиш натрупаната сума, като достигнеш 30 лв.

Регистрирай се

affiliate-program-cookit

Общи условия на Партньорската програма на Cookit.bg

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПАРТНЬОРСКАТА ПРОГРАМА

 • Автор и организатор на настоящата афилиейт програма е „Стар-Медия” ЕООД, с адрес: гр. гр. Плевен, ж.к. Дружба, бл. 221, вх. А, ап. 14, наричано по-долу Организатор;

II. ОБХВАТ НА ПАРТНЬОРСКАТА ПРОГРАМА

 • Партньорската програма действа в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия, като те са задължителни за всички участници в Партньорската програма;
 • Общите условия изпълняват функцията на декларация (договор), с която Партньорът и всички участници в програмата декларират, че са запознати и че ги приемат изцяло и без възражения;
 • Организаторът си запазва правото да променя Общите условия, като обяви този факт публично на своя сайт – cookit.bg

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 • В програмата може да се включи всяко юридическо или физическо лице, включително чуждестранни граждани на територията на Р. България, които имат регистриран профил на уебсайта cookit.bg;
 • Физическото лице, което желае да се присъедини към афилиейт програмата, трябва да  има навършени 18 години. Лица под 18 годишна възраст не могат да се включат в програмата;
 • Служителите на Cookit.bg, както и свързани лица (съгласно Търговския закон), нямат право на участие в програмата.

IV. НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

 • Партньорската програма представлява форма на договорно сътрудничество между Организатора и лицето, което приема да изпълнява функцията на Партньор;
 • Сътрудничеството се изразява в предоставяне на уникален адрес от страна на Организатора на Партньора, като последният (партньорът) се задължава да го промотира и чрез него да генерира продажба на продуктите на Стар-Медия” ЕООД;
 • Промотирането се изразява в: разпространението на уникалния адрес по имейл, публикуването му в собствените на партньора профили, в канали като: форуми, блог, социални мрежи и подобни, като те следва да бъдат предварително конкретизирани и одобрени от Организатора;
 • Партньорът ще получава по 1 лев за всеки потребител, направил поръчка в cookit.bg през неговия уникален адрес. Отчислението се получава при условие, че поръчката не е била отказана.
 • Уникалният адрес може да бъде използван еднократно от даден потребител;
 • Отчислението се натрупва в личния профил на Партньора, като може да бъде усвоено при достигане на 30 лева.
 • Натрупаната сума не може да бъде подарявана, преотстъпвана или прехвърляна на трети лица. Сумата е обвързана с регистрирания Партньор и неговите лични данни;
 • В случай че всяко едно натрупано отчисление от покупки (чрез употребата на уникалния адрес) не бъде усвоено (използвано) в рамките на 12 месеца, то се занулява;
 • Всеки Партньор може да провери състоянието на направените поръчки, съдържащи уникалния му адрес, в личния си акаунт на cookit.bg;
 • Партньорите не могат да използват уникалния адрес в собствените си поръчки, които правят в www.cookit.bg;

V. УСЛОВИЯ ЗА ОЦЕНКА 

 • За да могат регистрациите да се считат за валидни, регистрираните лица (Партньорите) е необходимо да изпълняват едновременно следните условия: да са изпълнили всички условия по отношение на правото на участие, както е посочено в глава III от Общите условия, уникалният адрес на Партньора трябва да се използва в поне една поръчка, направена и платена от клиент;
 • Участието в Партньорската програма предполага изричното приемане от Партньорите, че личните им данни ще бъдат съхранявани и обработвани от Организатора за целите на договореностите и по изпълнение на Партньорската програма;
 • Организаторът се задължава да не разкрива пред трети лица личните данни на Партньора, с изключение на търговските дружества, участващи в организирането на Партньорската програма. На партньорите на Партньорската програмата се гарантират правата, предвидени в ЗЗДЛ /Закон за защита на личните данни/, както и в Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) относно защитата и обработването на лични данни и свободното движение на тези данни.
 • За да могат регистрациите да се считат за валидни, регистрираните лица (Партньорите) е необходимо да изпълняват едновременно следните условия: да са изпълнили всички условия по отношение на правото на участие, както е посочено в глава III от Общите условия, уникалният адрес на Партньора трябва да се използва в поне една поръчка, направена и платена от клиент;
 • Участието в Партньорската програма предполага изричното приемане от Партньорите, че личните им данни ще бъдат съхранявани и обработвани от Организатора за целите на договореностите и по изпълнение на Партньорската програма;

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ / ЗАБРАНИ 

 • Партньорът е необходимо да работи по начин, който отговаря на високите стандарти за етичност, доверие и съгласно нормативната уредба в Р. България и ЕС;
 • Необходимо е да се спазват всички законови рамки. Не е допустимо да се уронват престижът и авторитетът на Организатора и неговите партньори;
 • Представянето на уникалния адрес от Партньора, предоставен му от Организатора, не трябва да става в среда с неблагоприлично съдържание. Следва да се извършва в контекст (съдържание), който не противоречи на обществените морални, етични и законови норми;
 • В случай, че уникалния адрес се представя във видео съдържание, трябва да се осъзнава социалната отговорност, както и влиянието, което оказва авторът на видеото върху аудиторията си;
 • Необходимо е да се зачитат общочовешките ценности и културното многообразие;
 • Уникалният адрес не следва да се разпространява в контекста на политически и религиозни теми, както и такива със сексуален характер;
 • Изисква се да се зачитат неприкосновеността на личния живот и достойнството на останалите;
 • Комуникирането на уникалния адрес е нужно да се води по начин, който да не злепоставя конкретни лица или компании;
 • Задължително е при разпространението на уникалния адрес да се уточни компанията издател – „Стар-Медия” ЕООД;
 • Ако уникалният адрес се споделя във видео съдържание, създадено от Партньора, е задължително да се остави първи pin-ат коментар под видео съдържанието. Целта е този коментар да предизвика дискусия, свързана с ползата, която уникалният адрес носи, за да се генерират повече коментари;
 • След запис е необходимо видео съдържанието да се изпрати за преглед и одобрение към Организатора, минимум два работни дни преди публикуването му в интернет. Видето се изпраща на имейл адрес: office@cookit.bg
 • Организаторът си запазва правото да преценя кое видео съдържание да сподели в своите социални канали и интернет сайт;
 • Сравнението на „Стар-Медия” ЕООД или предлаганите от нея продукти с други компании е недопустимо;

Пример: Цените в Cookit.bg са по-ниски от тези във фирма Х;

 • Злепоставянето както на партньори, така и на конкуренти на „Стар-Медия” ЕООД е недопустимо;

Пример: Обслужването в “Х” ООД е ужасно, за това си купете продукта от „Стар-Медия” ЕООД;

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 • По желание на Партньора може да му се предостави информация за статуса на направените поръчки чрез неговия уникален адрес;
 • Организаторът си запазва правото да променя условията и продължителността на Парньорската програма, като ги обяви публично на сайта cookit.bg;;
 • Участниците – Партньорите и потребители (използващи уникалния адрес) се съгласяват да спазват всички разпоредби в настоящите Общи условия;
 • Настоящата Парньорска програма може да се прекрати в случай на настъпване на събитие, което в случай на непреодолима сила, съгласно действащото законодателство или в случай на промяна на законодателната рамка, възпрепятства изпълнението ѝ.

За въпроси, свързани с Парньорската програма, или нужда от експертна консултация, моля, пишете на: office@cookit.bg

0

Start typing and press Enter to search